هر روز با ۵ اصطلاح زبان تخصصی

۱- مناقصه Tender ۲- قرارداد پیمان Contact ۳- مدیریت ساخت Construction management ۴ – پیشنهاد ( مزایده یا مناقصه) Bid ۵- برآورد ، تخمین Estimation اطلاعت بیشتر دربارههر روز با ۵ اصطلاح زبان تخصصی[…]